Elnöki köszöntĂ”

 
Tisztelt Kollégák!

A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság elnökeként sok szeretettel köszöntöm Társaságunk valamennyi tagját.

A Társaság életében az elmúlt 10 év rendkívül sikeres idĂ”szak volt. Hosszú évek nehéz szakmapolitikai küzdelmeinek eredményeként 2007-ben a klinikai neurofiziológia (KNF) ráépített szakképesítésként megszerezhetĂ” szakvizsga lett. Ezzel Magyarország Anglia, Dánia, Finnország, Írország, Olaszország, Spanyolország és Svédország után, azon kevés európai országok egyike lett, amelyekben a klinikai neurofiziológiát, jelentĂ”ségének megfelelĂ”en, önálló szakmaként ismerik el.
A klinikai neurofiziológiai szakorvos képzés a négy orvosegyetem ellenĂ”rzése alá került. Mind a négy egyetemen megalakultak a KNF szakmai grémiumok, melyek egymással és a Társasággal történt egyeztetést követĂ”en kialakították az egységes szakképzési programot. Ezt követĂ”en indítottuk a KNF szakorvosok képzését, amelynek során 2008 óta több mint 50 kolléga teljesítette sikeresen a szakvizsga követelményeket.
A folyamatos szakmai továbbképzés, valamint a szakvizsgára történĂ” felkészülés segítése érdekében 2011-tĂ”l évente egy alkalommal akkreditált szakmai továbbképzést szervezünk Debrecenben.
A Társaság kétévente megrendezésre kerülĂ” sikeres kongresszusai a szakterület iránti növekvĂ” érdeklĂ”dést bizonyítják.

A szakorvos képzés mellett a Társaság évtizedek óta nagy gondot fordított a szakasszisztensek képzésére. 2011-tĂ”l, a Társaság szakmai felügyelete mellett, 1200 órás OKJ-s KNF szakasszisztens képzés indult Budapesten a Kanizsay D. Egészségügyi Szakiskolában. 2013-ban megindult a központosított kötelezĂ” szakmai továbbképzési rendszer, melynek keretében Társaságunk, a Szakmai Grémiumok támogatásával, megszervezte az elsĂ” kötelezĂ” szintentartó továbbképzést, melyen az országban dolgozó valamennyi neurofiziológiai szakasszisztens kolléga részt vett.  

JelentĂ”s eredményünk továbbá, hogy a Társaság által felkért szakmai bizottság, a minĂ”ségbiztosítás érdekében felújította a klinikai elektroenkefalográfiában leggyakrabban használt szakkifejezések jegyzékét. A nevezéktan egységesítése a szakmai együttmĂ»ködések alapja. A továbbképzések egyik fontos programja az egységes nomenklatúra bevezetése lesz. Hasonló céllal született meg a „Gyakorlati útmutató EMG vizsgálatokhoz” címĂ» összeállítás. Mindkét dokumentum megtalálható a Társaság honlapján.

Az elĂ”zĂ” évek legnagyobb sikerét a Társaság a klinikai neurofiziológiai vizsgálatok OEP finanszírozásának javítása terén érte el. Átfogó javaslattervezetünket, többszöri tárgyalások után, a fontos szakmai szervezetek támogatását elnyerve, az OEP Pontkarbantartó Bizottsága támogatta. Várható, hogy hamarosan hivatalosan is megjelennek az új pontértékek, melyek jelentĂ”sen emelni fogják a klinikai neurofiziológiai vizsgálatok finanszírozását. A magasabb bevétel javítja a laboratóriumok gazdasági helyzetét, és fedezetet biztosíthat a mĂ»szeres- és személyi fejlesztésre.

A fentiekben ismertetett eredmények képezik az alapját azoknak a rövid-, közép- és hosszútávú terveknek, melyeket a Társaság vezetĂ”sége soron következĂ” ülésén fog áttekinteni. Mindezek a tervek a hazai klinikai neurofiziológia további fejlesztését célozzák, a vizsgálatok alkalmazási területeinek bĂ”vítését, szorosabb együttmĂ»ködést a felhasználókkal és a társ-szakmákkal. Ugyanilyen fontos a Társaság kapcsolatainak erĂ”sítése az európai társaságokkal, melynek több évtizedes hagyományai vannak. A tervek megvalósításának feltétele a Társaság tagságának támogatása és aktív közremĂ»ködése.
Célunk, hogy magas szakmai színvonalon, a betegek iránti elkötelezettséggel végzett munkánk elĂ”segítse a betegek gyógyulását, új tudományos eredmények megszületését és a szakterület további fejlĂ”dését biztosító, jól képzett szakmai utánpótlás kinevelését.

Mint a Társaság elnöke, ezen célok megvalósulásához kérem a Társaság valamennyi tagjának szíves támogatását!

                                                           Üdvözlettel:
 
 

                                                           Prof. Dr. Kamondi Anita  
                                                             
       
EEG 2008-2013.